1-واریز وجه با توجه به جدول این صفحه، به کارت به شماره 2660-3694-2910-5022 بانک پاسارگاد به نام خانم طیبه باغبان.

2-فرم اشتراک همین صفحه به همراه تصویر قبض پرداختی تکمیل و ارسال شود.

3-فیش بانکی را تا زمان دریافت اولین نسخه مجله نزد خود نگهدارید.

4-در صورت تغییر آدرس مراتب را به مجله اطلاع دهید.

 

 

مدت اشتراک هزینه مجله هزینه پست تهران جمع پرداختی برای تهران هزینه پست شهرستان جمع پرداختی برای شهرستان
اشتراک سه ماهه 84/000 ریال 84/000 ریال 168/000 ریال 102/000 ریال 186/000 ریال
اشتراک شش ماهه 168/000 ریال 168/000 ریال 336/000 ریال 204/000 ریال 372/000 ریال
اشتراک یکساله 336/000 ریال 336/000 ریال 672/000 ریال 480/000 ریال 744/000 ریال

 

 

birdEye
birdEye
birdEye
birdEye
birdEye
birdEye